Goplerud gård

Velkommen til gards

Goplerud gård


Goplerud gård, gbnr. 104/1 i Hedalen i Valdres. Sør Aurdal kommune, Oppland fylke. Goplerud er en skogsgard som består av 2 skogteiger: Goplerud heimskog (3500 daa), Goplerud Vidalskog (9200daa).

Goplerud fremstår i dag som en gard som er rik på kultur og natur. Garden er fra gammelt av en skogsgard, der jordbruket kun var beregnet for egen husholdning. Jorda holdes imidlertid i hevd. Goplerud har fra gammelt av mange bygninger som sag, mølle, smie, sommerfjøs både på setrene og på garden, bryggerhus, skogshusvær og stabbur. Goplerud var selvforsynt med det meste, og var en gard som huset mange arbeidere i gamle dager. 

Goplerud har fra gammelt av 3 setrer: Goplerudsetra, Skarsetra og Nysetra. Skogen drives aktivt gjennom eget entreprenørselskap, Goplerud Maskin AS. Selskapet driver blant annet med maskinell sluttavvirkning i Goplerud skog. Det er i de siste årene blitt utført et stort arbeid med skogkultur og rydding av skogsveier slik at ungskogen og veiene fremstår i alminnelig god stand.  Goplerud har et godt utbygd veinett som dagens eier tilstreber seg og holde ved like, i tillegg til bygningsmassen og øvrig anlegg.

Jaktutleie tilbys med to jaktfelt: Goplerud Vidalen og Goplerud/Feskiåsen sør. Det leies ut storviltjakt og småviltjakt til faste jegere, på åremålsleie. Storviltjakt består av elg og hjort. Småviltjakt består av rådyr, hare, skogsfugl og rypejakt.

 

 

 

 

 

Meter odometer
Tumblr Counter